Mērķi, uzdevumi

Mērķis

Realizēt uz mācību sasniegumiem, individuālajām kompetencēm un lietpratību vērstu izglītojamo mūsdienīgu un efektīvu mācīšanās un mācīšanas darbību, sekmējot vispusīgu bērna attīstību un sagatavošanu  skolai

Uzdevumi

1

Pilnveidot pedagoģiskā procesa kvalitāti, dažādot metodiskos paņēmienus bērnu radošās darbības attīstībai;

2

Dažādot un pilnveidot tradicionālās mācību organizācijas metodes, nodarbības organizējot ārpus grupu telpām (iestādes teritorijā, muzejā, mācību ekskursijas, pārgājieni);

3

Realizēt praktiskā darbībā un pieredzē balstītu mācīšanos, patstāvību, atbildību par sava darba rezultātiem;

4

Nodrošināt bērnu izglītošanu par drošību iestādē un ārpus tās. Mācīt bērniem dzīvot pasaulē, kas nepārtraukti mainās;

Iesaistīt vecākus iestādes pasākumu rīkošanā, veicināt vecāku aktīvu dalību pasākumos ar bērniem